Monthly Archives: June 2015

ก่อนออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

สำหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงหน้าตาของเว็บไซต์ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานนั้น ติด หรือว่าทำให้เว็บไซต์ของเรานั้น มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะหมายถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจเว็บไซต์ ที่คุณเองนั้นกำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการออกแบบเว็บไซต์นั้น จะต้องมีเรื่องอะไรบ้าง ที่จะทำให้เรานั้นต้องคำนึงก่อนที่จะออกแบบเว็บไซต์ทุกครั้ง

Posted in Uncategorized | Comments Off on ก่อนออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง